Acasă

Indicatori de Calitate

Email Imprimare PDF

Grupul Tehnic de Lucru (TWG) din domeniul Calităţii în VET, în colaborare cu CEDEFOP a propus şi apoi a creat o serie de indicatori coerenţi de calitate. În octombrie 2003, a fost propus primul set limitat de indicatori, şi de atunci aceştia au fost prelucraţi în continuare. În octombrie 2007, CEDEFOP a publicat raportul "Indicatorii de calitate în VET" în periodicul Panorama.

Raportul prezintă setul de indicatori şi ilustrează cu exemple folosirea acestora la nivel naţional. Setul de indicatori propus este format din 8 indicatori cantitativi şi doi descriptori (indicatori soft) care acoperă etapele diferite ale întregului ciclu VET, precum intrările, procesele, ieşirile şi rezultatele.

Indicatorii pentru asigurarea calităţii

Indicatorul Nr 1: procentajul de furnizori VET care aplică sisteme MC respectând modelul de referinţă european pentru calitatea în VET după tipul de abordare utilizată

Indicatorul Nr 2: investiţia în instruirea lectorilor

Indicatorii pentru obiectivele de politică europeană

Indicatorul Nr 3: şomajul pe grupuri

Indicatorul Nr 4: prevalenţa grupurilor vulnerabile

Indicatorul Nr 5: ratele de participare în învăţământul vocaţional iniţial şi în învăţarea pe tot parcursul vieţii (după tipul de cursuri VET)

Indicatorul Nr 6: procentajul de participanţi care au început şi au terminat cu succes cursurile VET (după tipul de cursuri VET)

Indicatorul Nr 7: destinaţia cursanţilor la 6 luni după terminarea cursurilor

Indicatorul Nr 8: utilizarea deprinderilor achiziţionate la locul de muncă, atât din perspectiva angajatorului, cât şi a angajatului

Indicatori calitativi adiţionali (descriptori)

Indicatorul (descriptorul) Nr 9: (calitatea) mecanismelor existente de a adapta educaţia profesională la cerinţele schimbărilor care au loc pe piaţa muncii.

Indicatorul (descriptorul) Nr 10: (calitatea) programelor existente de promovare a accesului pe piaţa muncii , cu includerea orientării şi asistenţei

Setul de indicatori nu poate fi legat direct de etapele Cadrului Comun de Asigurare a Calităţii deoarece în fiecare etapă indicatorii sunt abordaţi din unghiuri diferite. Evident, indicatorii ar trebui să facă parte din faza de planificare; d.p.d.v. metodologic, în faza de planificare trebuie luate decizii privind cum se vor colecta informaţiile necesare care servesc diferiţilor indicatori. Unele informaţii vor fi disponibile din afara procesului de implementare, (ca de ex. datele contextuale), alte informaţii se vor culege în paralel cu procesul de implementare (intrări privind ratele de participare şi ratele de eşec). Pentru alţi indicatori (terminarea studiilor, destinaţia cursanţilor), colectarea datelor poate fi făcută doar după terminarea cursurilor.

Evaluarea verifică dacă informaţiile privind indicatorii sunt disponibile la timp şi dacă toate datele sunt interconectate între ele pentru a crea o imagine completă a calităţii activităţilor din VET, de ex. rezultatele trebuie comparate cu datele contextuale, datele reale trebuie comparate cu datele din evaluările precedente, etc.

In faza de feedback toţi indicatorii trebuie analizaţi din nou, deoarece din fiecare indicator se pot extrage consecinţe practice. Prin urmare, d.p.d.v.metodologic şi conform modelului CQAF, trebuie evaluată calitatea informaţiilor car stau la baza recomandărilor şi deciziilor, adică setul de indicatori utilizaţi trebuie revizuiţi şi îmbunătăţiţi de asemenea. În mod similar, procedurile aplicate pentru colectarea de date trebuie evaluate şi adaptate ori de câte ori este necesar.
You are here:

Disclaimer

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Finanţat de