2η διάσκεψη QALLL για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

E-mail Εκτύπωση PDF

Η 2η διάσκεψη του προγράμματος QALLL (Quality Assurance in LifeLong Learning with a Focus on Vocational Education and Training and Adult Education) θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2011, στο Βερολίνο, Γερμανία. Η διάσκεψη φέρει τον τίτλο "Η επίτευξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης ... Διασφάλιση της ποιότητας που λειτουργεί" και περιλαμβάνει διαδραστικές ομάδες εργασίας και συνεδριάσεις που θα εστιάσουν στις τελευταίες τάσεις στον τομέα διασφάλισης της ποιότητας.

Το συνέδριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης, εμπειρογνώμονες, αναδόχους έργων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Leonardo da Vinci και Grundtvig, φορείς χάραξης πολιτικής, εθνικές αρχές, εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και άλλους φορείς που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων.

Δείτε το ημερήσιο πρόγραμμα της διάσκεψης και δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής.

Eurypedia - ένα site για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα

E-mail Εκτύπωση PDF

Το Eurypedia είναι ένας ευρωπαϊκός ιστοχώρος που στοχεύει στην αντικειμενική παρουσίαση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλη την Ευρώπη. Αναπτύχθηκε από το Δίκτυο Eurydice και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά συστήματα καθώς και αναλύσεις εκπαιδευτικών θεμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνολικά 38 σχολικά και εκπαιδευτικά συστήματα παρουσιάζονται στο Eurypedia, που ξεκίνησε τη λειτουγία του τον Οκτώβριο του 2011. Όλα τα περιεχόμενα του ιστοχώρου αναμένονται να έχουν ολοκληρωθεί και να είναι διαθέσιμα μέχρι το Δεκέμβριο του 2011.

Ποιότητα στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης

E-mail Εκτύπωση PDF

Η συνάντηση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου 2011 της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Αποκατάσταση (EPR), που πραγματοποιείται στην Αθήνα, Ελλάδα, στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2011.

Το συνέδριο θα εστιάσει σε δύο βασικά ζητήματα που απασχολούν τους παρόχους υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Την 1η ημέρα, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις προκλήσεις της επανένταξης των νέων. Την 2η ημέρα, το συνέδριο θα διερευνήσει το ρόλο των ανθρώπινων πόρων σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών αποκατάστασης και θα αναλύσει το πως μπορεί να βελτιστοποιηθεί η χρήση και διαχείριση του προσωπικού.

Η εκδήλωση "Μέτρηση των αποτελεσμάτων στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης" θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου 2011, κατά την απογευματινή συνεδρίαση. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή μόνο για τα μέλη του EPR.

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Αποκατάσταση (EPR) είναι ένα δίκτυο Ευρωπαίων παρόχων υπηρεσιών αποκατάστασης σε άτομα με αναπηρίες και άλλες μειονεκτούσες ομάδες.

Καινοτόμο εργαλείο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας σε Δίκτυα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VETWORKS)

E-mail Εκτύπωση PDF

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης VETWORKS στοχεύει στη μεταφορά του εργαλείου SPEAK σε έξι χώρες (Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Πολωνία, Ισπανία και Ουγγαρία). Το SPEAK είναι ένα καινοτόμο εργαλείο για το στρατηγικό προγραμματισμό, την αξιολόγηση και διαχείριση της γνώσης των έργων που υλοποιούνται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Το SPEAK παρέχει μια πολυμερή προσέγγιση στα εθνικά δίκτυα ΕΕΚ και προάγει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα τους χρησιμοπιώντας ως βάση το Κοινό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας (CQAF). Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα VETWORKS θα βελτιώσει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την παροχή εκπαίδευσης στα τοπικά, περιφερειακά και τομεακά δίκτυα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο να αποτελέσει, παγκοσμίως, ένα ποιοτικό σημείο αναφοράς και να βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός κοινού πνεύματος βελτίωσης της ποιότητας.

Περισσότερα...

Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

E-mail Εκτύπωση PDF

Η έρευνα αποσκοπούσε στην καταγραφή της γνώμης των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). Πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων σε 26.840 ευρωπαίους πολίτες ηλικίας 15 ετών και άνω από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύρια θέματα της ανάλυσης της έρευνας ήταν η εικόνα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι εντυπώσεις των ανθρώπων για τα δυνητικά οφέλη της ΕΕΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αντίκτυπος της ΕΕΚ στην κοινωνία και στην οικονομία και οι παράγοντες που επηρεάζουν τους νέους όταν επιλέγουν μεταξύ της ΕΕΚ και των άλλων μορφών εκπαίδευσης.

Τα κυριότερα συμπεράσματα είναι:

  • Θετική εικόνα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που συνδέονται με την ποιότητα.
  • Ισχυρές προοπτικές απασχόλησης.
  • Ανάγκη βελτίωσης της κινητικότητας για την κατάρτιση και την εργασία.
  • Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, προκλήσεις της επιχειρηματικότητας και στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Ανάγκη για βελτίωση των υπηρεσιών καθοδήγησης.

Η έκθεση έχει ιδιαίτερη σημασία τώρα, καθώς θα παρέχει καθοδήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της στρατηγικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Διαβάστε την πλήρη έκθεση.

Σελίδα 9 από 14

You are here:

Επικοινωνία

Αποποίηση ευθυνών

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συγχρηματοδοτείται από