Πάνω

Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET).

ECVET: Από τις αρχές στην πρακτική

Συγκεφαλαιωτική έκθεση

4 - 5 Δεκ 2008 - Παρίσι

CEDEFOP - Η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα - Πολιτικές και πρακτικές στην Ευρώπη

Αυτή η μελέτη εξετάζει την στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα που λαμβάνει σήμερα χώρα στις ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές  εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η έναρξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) έχει βάλει τα μαθησιακά αποτελέσματα σταθερά στην πολιτική ατζέντα. Σε εθνικό επίπεδο, η ταχεία ανάπτυξη των εθνικών πλαισίων προσόντων (NQF) οδηγεί προς την ίδια κατεύθυνση.

This issue of the Magazine contains:

 • an editorial by Joao Delgado, Head of Unit Vocation Training and Leonardo da Vinci of the European Commission, DG EAC
 • an article about the approach of the SME Master plus project working in the area of skilled crafts
 • an article presenting the work of the project OPIR which is ready to test ECVET for mobility in 2010
 • an article outlining the issues about transparency and recognition of qualifications in the sector of performing arts as faced by the project CAPE-SV
 • a presentation of the VET reforms related to ECVET in the French Community of Belgium
 • a discussion on the role of ECVET in recognising knowledge, skills and competence, including those achieved outside the formal learning context.

The topics of this issue:

 • The context and development of ECVET (Editorial and interviews);
 • ECVET governance and network activities;
 • Supporting learning pathways; ECVET in Germany 'DECVET';
 • ECVET in the Czech Republic;
 • Calendar of ECVET workshops and seminars.

The topics of this issue:

 • an editorial by Stefano Di Giusto from the Education, Audivisual and Culture Executive Agency;
 • an article about the project ASSET;
 • an article about the project VaLOGReg;
 • synthesis of the results of the projects seminar in Prague;
 • an article about linking ECVET and ECTS by the project Be-TWIN;
 • a series of newsitems

The topics of this issue:

 • editorial by Christian Lettmayr, Acting Director of Cedefop;
 • the results of the OPIR-Project, based on the OPIR final conference on 18-19 February in Brussels;
 • designing and testing of mobility units developed by the Aerovet project;
 • the CREDCHEM project about developing and testing a credit system on enhancing the mobility in the chemical sector;
 • the M.O.T.O project, which tests ECVET in practice on mobility in the tourism sector;
 • general stage of development of ECVET in Europe;
 • seventh ECVET pilots projects seminar in Vienna;

The topics of this issue:

 • Editorial by UEAPME
 • The ECVET team and its activites
 • What is the ECVET Thematic network (NetECVET)?
 • Is ECVET an asset to mobility?
 • ECVET for Transnational Mobility : the Austrian approach
 • ECVET and the Catalan VET system
 • VET reform in Turkey : the key of ECVET

The sixth issue of the ECVET Magazine contains:

 • an editorial by Erik Hess, Policy officer ECVET, European Commission, DG EAC;
 • a summarizing article about the 2nd generation of ECVET pilot projects that started their work in January 2011;
 • an article about the NETINVET-network that has been founded as a result of the RECOMFOR project;
 • an article abut the CAPE-SV project and the presentation of its project outcomes to the French social partners;
 • an article about the testing of the ECVET technical specifications by the NETWORK project;
 • a snapshot from the ECVET Forum in Madrid in June 2011;
 • and a series of news items.

The 7thissue of the ECVET Magazine contains:

 • an editorial by Christian Lettmayr, Acting director of CEDEFOP on the active involvement of social partners in implementing the common European tools on the VET-Agenda;
 • an article on the final events of eight of the 1st generation European pilot projects (Call 2008-2012) and the key messages conveyed an article on the 2nd generation pilot project CPU Europe that is an element of a major reform of the vocational education and training (VET) system in the French Speaking Community of Belgium;
 • an article on the 2nd generation pilot project MENECVET that aims to examine how VET qualifications of the French Ministry of National Education compare with principles of ECVET;
 • an article on the 2nd generation pilot project EASYMetal which develops and tests methods and tools to enhance transparency and permeability at the interface between pre-vocational training and vocational training in Germany;
 • an article on the 2nd generation pilot project ICARE that aims at developing a recognition model in the field of personal care and establish mutual trust among the partner countries involved;
 • an article on the 2nd generation pilot project 2get1care that seeks to develop an approach for inter-professional and transnational transferability of training components in health professions;
 • a series of news items;
 • an outline of the concept of the joint Final conference of the European pilot projects on 22-23 February 2012.

Εμφάνιση αριθμού 
You are here:

Επικοινωνία

Αποποίηση ευθυνών

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συγχρηματοδοτείται από