Most downloaded files

European Journal of Qualifications - No. 2 (Професионално образование и обучение/Списания) hot
Remarks and Regulations on the Hungary National Qualifications Register (Качество на обучението/Европейската квалификационна рамка (EQF)) hot
Evaluation Questionnaire Greek (BEQUAL документи/Инструмент за бенчмаркинг) hot
Good practises in VET - Article in Polish (BEQUAL документи/Добри практики) hot
You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от